Gmina Bolesławiec 2018-03-21T08:29:22+00:00

Gmina Bolesławiec

Poznaj skarby Gminy Bolesławiec

Gmina Bolesławiec, w skład której wchodzi 29 sołectw (30 wsi), położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. Obszar gminy jest silnie rozciągnięty w kierunku południkowym wzdłuż biegu rzeki Bóbr. Powierzchnia gminy wynosi 288 km2, a 47,9% gminy pokrywają lasy, wchodzące w skład Borów Dolnośląskich – jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w mieście Bolesławiec w kameralnym budynku dawnego klasztoru dominikańskiego. Gminę cechuje dobra dostępność komunikacyjna (Autostrady A4, A18, droga wojewódzka 297).

ZARYS HISTORYCZNY

Historia gminy Bolesławiec ściśle wiąże się z miastem Bolesławiec, które otacza. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu środkowej epoki kamienia – mezolitu, z ok. 8 300 – 4 500 r. p.n.e. W latach 1 400 – 500 p.n.e. w okolicach Chościszowic, Łąki, Brzeźnika i Okolic osiedlili się Łużyczanie, na co wskazują pozostawione po nich ślady osad i cmentarzysk. Widoczne są również wpływy rzymskie – napływ ludności luborzyckiej. Historię pisaną tych ziem rozpoczyna informacja tzw. Geografa Bawarskiego, który w poł.
XIX w. opisał plemię Słowian Zachodnich zamieszkujących tereny aż po Kwisę – lud Bieśniczan. Na przełomie IX i X w. ziemię bolesławiecką zajmowało plemię Milczan, których rdzenna siedziba znajdowała się w okolicach Budziszyna (niem. Bautzen).

REKREACJA, ZABYTKI

Gmina Bolesławiec charakteryzuje się malowniczą lokalizacją na granicy przedgórzu Izerskiego i Borów Dolnośląskich. Bory Dolnośląskie, rzeka Bóbr oraz liczne jeziora są miejscem wypoczynku oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także turystów, licznie odwiedzających te tereny. Niewątpliwie interesującym punktem każdej wizyty w gminie są wszystkie wsie, wchodzące w jej skład. Na dzisiejszy obraz wsi dolnośląskiej składają się zachowane elementy historycznego zagospodarowania oraz współczesne obiekty. Ważnymi obiektami o walorach kulturowych, występującymi w niektórych wsiach są założenia rezydencjonalne. Zachowane dwory i parki reprezentują prowincjonalną odmianę architektury późnobarokowej (np. Ocice) i eklektycznej (np. Kruszyn). Charakterystycznym elementami niemal każdej wsi są kościół (niekiedy dwa – katolicki i ewangelicki), otoczone kamiennymi murami, w obrębie których zakładano cmentarze. Kościoły i cmentarze lokowano wyżej, przez co często dominują nad zabudową. Ich sylwetę uzupełnia starodrzew. Architektonicznie i te budowle posiadają proste formy akcentowane wieżą, przeważnie zwieńczoną ostrosłupowym dachem. Wyjątkiem jest kościół poewangelicki w Żeliszowie o nietypowym kształcie, tj. na planie owalu. Obiekty te mają często średniowieczne pochodzenie, konstrukcję murowaną, otynkowaną. We wsiach omawianego obszaru spotkać można drewniane oraz kamienne krzyże przydrożne, a także kamienne pomniki z czasów wojny francusko-pruskiej. Na terenie gminy Bolesławiec występują 34 obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz 965 obiektów objętych wpisem do Wykazu Zabytków w Powiecie Bolesławieckim/Gmina Bolesławiec.

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Ośrodek realizuje swoje zadania wykorzystując do tego celu istniejące na terenie gminy biblioteki, domy ludowe, sale zebrań, boiska i szatnie sportowe. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje ze szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Radami Sołeckimi poszczególnych wsi oraz mieszkańcami gminy, instytucjami kultury zlokalizowanymi
w mieście Bolesławiec, a także w powiecie. GOKiS organizuje cyklicznie takie imprezy i wydarzenia kulturalne, jak Festa Bałkańska, Maraton Układania Puzzli MAUPa, Gminny Dzień Sportu, Wieczór Tradycji Bożonarodzeniowych, festyny oraz zawody sportowe. Najważniejszym wydarzeniem są zawsze Dożynki Gminne, które skupiają i angażują we wspólne działania wszystkich mieszkańców gminy. Z infrastruktury sportowej korzystają liczne kluby i sekcje sportowe (12 boisk wielofunkcyjnych oraz 22 boiska trawiaste).

GOSPODARKA

Gmina Bolesławiec należy do ważnych ośrodków przemysłowych w powiecie bolesławieckim. Rozbudowa przemysłu wydobywczego w okolicach Bolesławca umożliwiła rozwój takich gałęzi przemysłu jak: chemiczny i materiałów budowlanych. Powszechnie znana jest ceramika bolesławiecka. Miejscowe zakłady produkcyjne charakteryzują się różnorodnością branżową, a ich działalność często związana jest z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Z czego słyniemy?

  • surowce naturalne – piaski, gliny, w tym występujące wyłącznie na terenie powiatu bolesławieckiego gliny białowypalające,
  • przyroda: Bory Dolnośląskie, Wrzosowiska Przemkowskie, Błędne Skały, jeziora pożwirowe wzdłuż rzeki Bóbr, liczne pomniki przyrody w tym parki podworskie, stare aleje drzew,
  • zabytki architektury: świątynie poewangelickie pałace dworskie, zabudowa szachulcowa, zabytki techniki – elektrownie wodne,
  • ceramika,
  • szlaki turystyczne piesze, rowerowe i kajakowe.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

Dożynki Gminne – odbywają się zawsze na przełomie sierpnia i września. Są świętem wszystkich rolników oraz podziękowaniem za żniwa. Podczas dożynek prezentowane są misternie wyplecione dożynkowe wieńce, które rokrocznie zdobywają wysokie laury na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Dożynki są także okazją do wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji – w ich trakcie organizowane są konkursy, występy artystyczne i koncerty.

Bałkańska Festa w Bolesławicach – odbywa się tradycyjnie w czerwcu i gromadzi głównie tych, których korzenie sięgają Bałkanów. Jest to okazja do zaprezentowania się lokalnych zespołów folklorystycznych. Rokrocznie na zaproszenie Wójt Gminy Bolesławiec – gościmy również zespół z tamtych regionów. Dodatkowo, przez dwa dni poprzedzające Festę, organizowane są wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Wszystkie są bezpłatne.

Festyn Kresowo-Kapuściany w Żeliszowie  – to prężnie rozwijająca się impreza, łącząca pamięć o pochodzeniu mieszkańców Żeliszowa z tradycjami ich obecnego miejsca zamieszkania.

Urząd Gminy Bolesławiec

  1. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 32 21-23, fax 75 735 17 83

urzadgminy@gminaboleslawiec.pl,

www.gminaboleslawiec.pl

Perła Żeliszowa – kościół ewangelicki w Żeliszowie
Barokowy Pałac w Kruszynie
Elektrownia wodna w Kraszowicach
Dom przysłupowy w Łaziskach – obecnie Niebieski Burak
Kościół ewangelicki w Ocicach
Kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym
Bałkańska Festa w Bolesławicach
Dożynki Gminy Bolesławiec
Festyn Kresowo-Kapuściany w Żeliszowie